PROGRAM OKRESNÍ ORGANIZACE ČSSD PLZEŇ - MĚSTO

Motto: „Měníme zemi k lepšímu!“1. PLZEŇ – MĚSTO S MODERNÍM SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM

Společnost v 21. století musí být schopná postarat se o důstojný život seniorů a bezpečnou budoucnost svých dětí.
Zasadíme se o vznik dalších domovů pro seniory, např. získáním budovy KD v Červeném Hrádku do vlastnictví města a její přestavbou na denní stacionář pro seniory a mateřskou školu. Podpoříme další rozvoj nabídky pečovatelské služby.
V zájmu dětí v těžké životní situaci budeme podporovat pěstounskou péči i organizace věnující se svobodným matkám s dětmi.

 • Podpoříme posílení pečovatelské služby tak, abychom prodloužili aktivní život seniorů v přirozeném prostředí – tedy ve vlastním bytě.
 • Podpoříme Nestátní neziskové organizace zabývající se aktivizačními službami pro seniory.
 • Budeme zajišťovat i nadále individuální dopravu pro osoby se ZP (Senior taxi).
 • V souvislosti s nárůstem onemocnění centrální nervové soustavy v populaci, jež souvisí s vyšším věkem dožití, se zasadíme o posílení kapacity domovů se zvláštním režimem, případně budeme iniciovat výstavbu nových zařízení.
 • Podpoříme realizaci startovacích bytů.
 • Budeme aktivně spolupracovat s vládou na vytvoření zákona o sociálním bydlení.
 • Chceme působit ve spolupráci s ministerstvy vnitra, místního rozvoje a práce a sociálních věcí preventivně proti zvyšování počtu lidí bez domova (domovské právo).
 • Ve spolupráci se státními úřady zamezíme zneužívání dávek na bydlení a ubytování.

 

2. PLZEŇ BEZPEČNÁ
Efektivní optimalizací pozice okrskového strážníka zvýšíme bezpečnost v ulicích i MHD. K bezpečnosti obyvatel přispěje rovněž kvalifikované rozšiřování bezpečnostních kamerových systémů či zřízení pozice správců městských parků a městské zeleně.

 • Chceme intenzivněji spolupracovat s neziskovým sektorem při řešení problematiky bezdomovectví.
 • Rozumně řízenou bytovou politikou nedopustíme soustřeďování sociálně slabých do jedné oblasti.
 • Soustředíme se na prevenci patologických jevů – drogová závislost, kriminalita mladistvých, patologické hráčství, atp.
 • Zapojíme finanční prostředky do aktivního vzdělávání seniorů v oblastech jejich největšího ohrožení – finanční gramotnost, kriminalita zaměřená na staré lidi, atp.
 • Ve spolupráci s podnikatelskou veřejností podnikající v oblasti provozování restaurací, zábavních podniků a pubů podpoříme zavedení značky kvality „Bezpečný podnik” - ne drogám a alkoholu u mladistvých.
 • Podpoříme Asistenty prevence kriminality (řízené hlídky MP) v sociálně vyloučených lokalitách.

 

3. PLZEŇ – MĚSTO S MODERNÍ A PŘÁTELSKOU DOPRAVOU
Podpoříme další rozvoj sítě Městské hromadné dopravy, rozšiřování nočních spojů a udržení kvality, čistoty a bezpečnosti, která je již dnes na úrovni srovnatelné s vyspělou Evropou.

 • Budeme pokračovat v preferování veřejné dopravy, zejména městské hromadné dopravy na území města.
 • Dále budeme podporovat obměnu vozového parku Plzeňských městských dopravních podniků tak, aby byl bezbariérový.
 • Naše hromadná doprava i díky různým způsobům využití Plzeňské karty je moderní. Platba prostřednictvím platební karty je dalším způsobem úhrady jízdného.
 • Chceme dorešit parkování v centru města, u významných cílů a v obytné zástavbě a zajistit důsledné uplatňování zásad Koncepce dopravy v klidu - vybudujeme parkovací stání a záchytná parkoviště (parkovací plochy napojené na systém městské hromadné dopravy).
 • Zasadíme se o dobudování Západního okruhu a Městského silničního systému Roudná.
 • Zrekonstruujeme hlavní důležité dopravní tepny: Borská ul., Dlouhá ul., Lobezská ul. a Studentská ul..
 • Zrekonstruujeme náměstí M. Horákové a zrealizujeme moderní a bezpečný přechod Rokycanské tr.
 • Ve spolupráci s Českými drahami a Plzeňským krajem dokončíme výstavbu přestupního uzlu Šumavská.
 • Ve spolupráci se státními organizacemi dokončíme rekonstrukci železničního uzlu Plzeň.
 • Podpoříme podnikatele, kteří budou provozovat půjčování kol na území města.
 • Přizpůsobíme zastávky městské hromadné dopravy měnícím se potřebám občanů.

 

4. PLZEŇ ČISTÁ A ZELENÁ
Další rozvoj města se nesmí dít na úkor stávajících relaxačních zón. Výsadbou nových stromů přispějeme k vytváření města zelenějšího, podporou připojení domácností na systém centrálního vytápění a rozvojem elektromobility pak města čistšího.
Zřídíme městskou sociální firmu, která bude zaměstnávat pro úklidy dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany.

 • Čisté a zelené obvody jsou naším cílem.
 • Prostřednictvím tzv. Sociální firmy zajistíme, aby byla Plzeň čistější. Ve spolupráci s Úřadem práce dáme práci dlouhodobě nezaměstnaným.
 • Nebudeme tolerovat nepořádek a zakládání černých skládek.
 • Zasadíme se o regeneraci a revitalizaci starých průmyslových objektů, parků a nábřeží řek.
 • I nadále budeme podporovat výhodnou likvidaci komunálního odpadu s motivací pro jeho třídění.
 • Sběrnými dvory zdarma snižujeme možnost vzniku černých skládek.

 

5. PLZEŇ PODNIKAJÍCÍ
Podnikatelé jsou budoucností města – zasadíme se o podporu začínajících podnikatelů, stávajícím nabídneme strategické partnerství a projekty typu Plzeňských podnikatelských voucherů pro podporu jejich podnikání. Zasadíme se o zřízení Městské tržnice ci Městského pivovaru jako společných projektů města a odborníků z dané oblasti s cílem zvyšovat zaměstnanost obyvatel regionu.

 • Chceme posilovat partnerství soukromého, neziskového a veřejného sektoru.
 • Ve spolupráci s podnikateli obnovíme činnost pivovaru Světovar. Vznikne tak městský pivovar.
 • Chceme podporovat regionální chovatele, pěstitele a rukodělnou výrobu. Zřídíme městskou tržnici s každodenním provozem.
 • Budeme podporovat rozvoj výzkumných institucí ve městě (ZCU, LF UK) a užší spolupráci jak s VŠ, tak především prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje s podnikatelskou sférou.
 • Budeme pokračovat v projektu tzv. Plzeňských podnikatelských voucherů.
 • Podpoříme přípravu a realizaci další zóny pro podnikání, vědu, výzkum a strategické služby včetně umístění státních a mezinárodních institucí.
 • Prostřednictvím tzv. StartUp budeme podporovat mladé a začínající podnikatele.
 • Rozšířením nabídky poskytovaných služeb zvýšíme konkurenceschopnost firem ve vlastnictví města. Zajistíme tak další příjem finančních prostředků do rozpočtu města.

 

6. PLZEŇ VZDĚLANÁ
Plzeň je univerzitní město a vždy byla orientována směrem k technickým oborům. Zasadíme se o další podporu technického vzdělávání mládeže a prohlubování spolupráce mezi městem, univerzitou a zaměstnavateli. Jako podporu pracujících rodičů zavedeme prodloužení doby otevření mateřských škol od 6 do 18 hod. a zřídíme další jesle. Podpoříme další rozšiřování nabídky nového Domu digitálních dovedností, zřídíme Městský dům dětí a mládeže.

 • Uzpůsobíme výstavbu mateřských škol rychlým kapacitním změnám v jejich obsazování.
 • Spoluprací s univerzitou podpoříme zvýšení atraktivity města jako centra vědy, vzdělanosti a kultury republikového významu.
 • Na II. stupni ZŠ budeme podporovat zvyšování atraktivity a další rozvoj učňovských učebních oborů ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů.
 • Ve spolupráci s podnikovou sférou se chceme zasadit o zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání.
 • Techmania Science Center je významným vzdělávacím projektem, který má naši podporu.
 • Naše Zoologická a botanická zahrada je unikátní projekt. I nadále budeme podporovat její rozvoj.

 

7. PLZEŇ KULTURNÍ
Je nutné zajistit pestrou kulturní nabídku a financování kultury i po roce 2015 s důrazem na tradiční kulturní akce a místní aktéry.

 • Úspěšná realizace projektu Evropské hlavní město kultury je i naším cílem.
 • I nadále chceme podporovat rozvoj plzeňské kultury a lokální infrastruktury v rámci projektu Plzeň EHMK 2015 a její začlenění do evropského kontextu.
 • Zasadíme se o udržení a rozvoj podmínek pro mezinárodní spolupráci v oblasti kultury.
 • Prostřednictvím rekonstrukce navrátíme lesk historickému kulturnímu prostoru PEKLO.

 

8. PLZEŇ SPORTUJÍCÍ
Prioritou je dobudování funkčního systému cyklostezek. Podpoříme sportovní kluby a spolky věnující se sportování především dětí a mládeže. Zasadíme se o zajištění financování rekonstrukcí sportovních areálů na území města. Spoluprací s vrcholovými kluby budeme motivovat děti ke sportování. Zasadíme se také o vytváření motivačních programů na podporu zdravého životního stylu všech skupin.

 • Podpoříme větší využívání vícezdrojového financování sportu.
 • Zrekonstruujeme městský bazén na Lochotíně na moderní areál pro všechny věkové skupiny.
 • Dobudujeme plavecký stadion na Slovanech tak, že bude sloužit sportovcům, ale také veřejnosti jako aquapark.
 • Komplexní revitalizací sportovního areálu Prokopávka a tzv. Lopatárny vytvoříme moderní prostor pro sport a volnočasové aktivity.

 

9. PLZEŇ MODERNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ SE
Město musí mít - v zájmu zachování ceny – ve vlastnictví strategické zdroje jako jsou např. teplo, voda ci doprava. Soutěží na komoditní burze zajistíme domácnostem levnější plyn a elektrickou energii. Zahájíme diskusi s obyvateli a podnikateli o dalším směrování rozvoje města. Dokončíme protipovodňová opatření.

 • Podpoříme snahy o proměnu městské krajiny a obrazu města - využití nezastavěných prostor v centrální oblasti města.
 • Zasadíme se o obnovení celistvosti městské zástavby a regenerace městských tříd.
 • Dokončíme převzetí provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. do vlastnictví města.
 • Budeme dál pokračovat v přeměně a využití stávajících průmyslových areálů.
 • Každý občan města Plzně má mít stejné podmínky života: Dobudujeme vodovod a kanalizaci v Kotěrově, st. Lobzích, Liticích a Lhotě.

 

10. PLZEŇ PŘÁTELSKÁ K TURISTŮM
Rozvojem a podporou podnikání v cestovním ruchu se budeme snažit nejen vytvořit nová pracovní místa, ale i rozšiřovat nabídku vyžití pro turisty a zvyšovat kvalitu služeb.

 • Prohloubíme spolupráci města s hoteliéry a restauratéry – propagace města je společný zájem.
 • Zasadíme se o rozšiřování spolupráce s přeshraničním partnerem – Německem.
 • Podpoříme projekty využívající růstu zájmu o industriální památky, seniorský cestovní ruch, individuální cestování a zájmu o pivní a gastro turistiku.