Krizová opatření města Plzně

“Souhrn prozatím přijatých opatření v našem městě :”

aktualizovaný přehled opatření dotýkajících se chodu města platných ke dni  27. 3. 2020 

 

 

Usnesení vlády č. 199 publikované ve Sbírce pod č. 72/2020 Sb.

 

Zůstává v platnosti zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, welness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

 

 

Usnesení vlády č. 201 publikované ve Sbírce pod č. 74/2020 Sb.

 

Zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách a na akcích pořádaných školami, studentů vysokých škol na hromadných formách výuky a zkoušek, žáků na základním uměleckém vzdělávání a jazykovém vzdělávání, přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.  

 

 

Usnesení vlády č. 207 publikované ve Sbírce pod č. 79/2020 Sb.

 

Nařizuje se pozastavit činnost denních stacionářů od 16.3.2020 po dobu trvání nouzového stavu. V souvislosti s tím může dojít k ohrožení života zdraví seniorů nebo osob zdravotně postižených (kteří dosud do těchto stacionářů docházeli). Z těchto důvodů může hejtman vyzvat město, kde má taková osoba trvalý pobyt, ke spolupráci k zajištění jiné návazné služby pro tyto osoby na nezbytně  nutnou dobu.

Ukládá se pracovní povinnost studentům určených škol k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Hejtmanům krajů se ukládá zajišťovat a koordinovat tuto pracovní povinnost ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb.

 

 

Usnesení vlády č. 208 publikované ve Sbírce pod č. 80/2020 Sb.

 

Zakazuje se přítomnost veřejnost v bazénech turistických informačních centrech.

Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

 

 

Usnesení vlády č. 209 publikované ve Sbírce pod č. 81/2020 Sb.

 

Osobám, které se vrátí z rizikových oblastí, se ukládá kontaktovat svého lékaře a těmto lékařům se ukládá rozhodnout o karanténě těchto osob.

Každému se ukládá v případě jakýchkoli příznaků chřipkového onemocnění oznámit tuto skutečnost svému lékaři.

 

 

Usnesení vlády č. 219 publikované ve Sbírce pod č. 89/2020 Sb. (doplněno usnesením vlády č. 124 publikovaným pod č. 124/2020 Sb.)

 

Nařizuje hejtmanům krajů určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci u poskytovatelů vyjmenovaných služeb (zejména lékaři a jiný zdravotní personál, policisté, hasiči, pracovníci těch škol  které budou určeny hejtmanem k výkonu péče dle zmíněného nařízení, zaměstnanci obcí a krajů vykonávajících sociální služby a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb).

Tím, kdo určí školu nebo školské zařízení, bude hejtman kraje. Město Plzeň bude povinno poskytnout veškerou nezbytnou součinnost v procesu zajišťování výkonu uvedené péče o děti.

 

 

Usnesení vlády č. 239 publikované ve Sbírce pod č. 97/2020 Sb.

 

Zakazuje po dobu nouzového stavu klientům domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem vycházet mimo objekt či areál zařízení. O tomto zákazu jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni informovat své klienty, případně jejich opatrovníky.

Nařizuje se od 18. 3. 2020 (od středy) po dobu nouzového stavu pozastavení činnosti:

-       center denních služeb,

-       týdenních stacionářů,

-       nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,

-       sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,

-       sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

-       sociálně terapeutických dílen.

Nařizuje se hejtmanům krajů ve spolupráci s obcemi zajistit pro uživatele těchto sociálních služeb poskytnutí jiné vhodné sociální služby, případně jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví.  

Nařizuje se po dobu nouzového stavu přerušit poskytování sociálních služeb na základě smlouvy uzavřené s uživatelem dle § 91 zákona o sociálních službách a přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování.

Nařizuje se poskytovatelům sociálních služeb (bez bližší specifikaceposkytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob – lze přitom využít zaměstnance sociálních zařízení, jimž byla přerušena činnost, a studenty, kterým byla nařízena pracovní povinnost dle usnesení vlády č,. 207 publikovaného pod č. 79/2020 Sb.

 

 

Usnesení vlády č. 240 publikované ve Sbírce pod č. 98/2020 Sb.

 

Doporučuje se osobám starším 70 let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí (s výjimkou návštěvy lékaře, jde-li o neodkladnou zdravotní péči)

Nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků.

 

 

Usnesení vlády č. 247 publikované ve Sbírce pod č. 106/2020 Sb.

 

Zakazuje se s účinností od 19. 3. 2020 od 0.00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydlištěbez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zákaz se vztahuje na všechny osoby bez výjimky (tedy i na všechna povolání). Povinnost nosit ochranný prostředek se vztahuje na všechna místa mimo bydliště. Není přitom rozhodné, zda se jedná o místo veřejně přístupné či nikoli. Znamená to, že povinnost se vztahuje např. i na dobu, co budou zaměstnanci ve své kanceláři, byť tam budou sami. Při doslovném výkladu v podstatě platí, že opustíme-li své bydliště, měli bychom mít ochranný prostředek po celou dobu, než se zase vrátíme do svého bydliště.

Usnesením se dále stanovují povinnosti pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery).

 

 

Usnesení vlády č. 251

 

Doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19:

- všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,

- všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládaní dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.

 

 

Usnesení vlády č. 262 publikované ve Sbírce listin pod č. 109/2020 Sb.

 

Nárok na finanční příspěvek na ošetřovné mají i osoby samostatně výdělečně činné. Přijímat žádosti o příspěvek budou obecní živnostenské úřady a ty je budou předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 

 

Usnesení vlády č. 274 publikované ve Sbírce listin pod č. 122/2020 Sb.

 

Všem ÚSC se ukládá, aby konání zastupitelstev probíhalo, jen pokud je nezbytné k přijetí opatření souvisejících s nouzovým stavem nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů či zabránění bezprostředně hrozícím škodám (nezbytná rozpočtová opatření, zajištění pomoci obyvatelstvu apod.), a to jednáním na dálku bez osobní přítomnosti.

Účast veřejnosti je tak vyloučena. Obce musí pořídit ze zasedání záznam a ten zveřejnit. 

 

 

Usnesení vlády č. 275 publikované ve Sbírce listin pod č. 123/2020 Sb.

 

Provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží po dobu trvání nouzového stavu odměna dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

 

Usnesení vlády č. 279 publikované ve Sbírce listin pod č. 126/2020 Sb.

 

Jde mj. o doporučení opatření zaměstnavatelům - umožnit práci na dálku, vykonávat jen práce nezbytně nutné, podporovat dovolené a placené volno, a provozovatelům veřejných služeb - zvýšení hygienických opatření, zajištění podmínek pro dodržování dvoumetrového odstupu

 

 

Usnesení vlády č. 280  publikované ve Sbírce listin pod č. 127/2020 Sb.

 

Po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje umožnit nahrazení zdravotního průkazu vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením zaměstnance.  Nutné nejsou ani periodické lékařské prohlídky. Prodlužuje se platnost povolení k zaměstnání.

Zároveň se zakazuje od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 platnost parkovacích řádů.

 

 

Usnesení vlády č. 281  publikované ve Sbírce listin pod č. 128/2020 Sb.

Povinná karanténa pro navrátilce do ČR (povinnost osob navracejících ohlásit se lékaři a povinnost lékaře nařídit těmto osobám karanténu).

 

Usnesení vlády č. 305 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 130/2020 Sb.

 

  • stanovuje se Úřadu práce ČR a MPSV v podstatě zrychlený režim při poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu nouzového stavu
  • pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, není-li zjištěn opak.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. 3. 2020

 

Zakazuje se s účinností od 25. 3. 2020 od 0.00 hodin všem osobám přítomnost v  maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2,  v čase mezi 8 – 10 hod., a to s výjimkou

     - osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

     - osob, které jsou držiteli průkazu ZTP-P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

     - zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,

     - majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Provozovatelům výše uvedených prodejen s prodejní plochou nepřesahující 500 m2 se nařizuje, aby osoby starší 65 let a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, při prodeji v této prodejně upřednostnili.

 

Kontrolou dodržování uvedené povinnosti (tj. požadováním prokázání splnění podmínky věku např. předložením občanského průkazu) a případným sankcionováním za její porušení není nadán provozovatel obchodu, ale příslušné orgány veřejné moci jako je Policie ČR či obecní policie.    

 


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. 3. 2020

Tímto opatřením je s účinností od 24. 3. 2020 od 6.00 hod. do 1. 4. 2020 do 6.00 hod:

- v podstatě zakázán volný pohyb na území České republiky s několika výjimkami uvedenými bodě I. písm. a) až j), přičemž základními výjimkami jsou cesty do zaměstnání, za obstaráním základních životních potřeb svých, osob blízkých či zvířat

- i v případě výjimek nařízeno omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu, stejně jako omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

- zároveň se nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu a při kontaktu zachovávat alespoň odstup dvou metrů, pokud je to možné.

Přestože usnesení operuje s termíny jako „zakázáno“ či „nařízeno“, je jasné, že dodržování stanovených povinností bude jen velmi obtížné důsledně kontrolovat. Dodržování přijatého opatření tak bude především na odpovědnosti každého jedince a jeho zdravém rozumu.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN ze dne 23. 3. 2020

Ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům s účinností od 24. 3. 2020 od 6.00 do 1. 4. 2020 do 6.00 zachovávat v rámci všech svých pracovišť omezený provoz spočívající v:
- omezení práce na agendy nezbytně nutné
- omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností
- omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin
- zajištění chodu jednotlivých útvarů v nejnižším možném počtu zaměstnanců s tím, že by měly být vytvořeny oddělené skupiny zaměstnanců, které se budou střídat

Opatření se vztahuje na všechny orgány města, zejména pak samozřejmě na chod magistrátu a úřadů městských obvodů. Omezení činnosti zastupitelstva obce je pak řešeno speciálně v usnesení vlády č. 274 (viz výše).

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. 3. 2020

S účinností od 27. 3. 2020 od 6.00 do 1. 4. 2020 do 6.00

Zakazuje se:

-  maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami; nevztahuje se na činnosti, které nejsou živností.
- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů sociálních služeb), nevztahuje se na prodej mimo provozovnu      (prodej u okénka),
- činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 tisíc m2,

- provoz heren a kasin,

- autoškol,

- taxislužby (vyjma taxi služby rozvážející potraviny nebo s oprávněním řidiče taxislužby),

- samoobslužných prádelen a čistíren,

- přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,

- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště,

- prodej ubytovacích služeb s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Zákaz se nevztahuje ani poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením.


Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu s potravinami se samoobslužným podejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu jednorázové rukavicenebo jiný obdobný ochranný prostředek.